logo
 

Czynności notarialne

Notariusz, wykonując czynności prawne, zobowiązany jest dbać o należyte zabezpieczenie interesów zarówno klienta, jak i innych stron, ponieważ sporządzane przez niego dokumenty wywołują określone skutki prawne dla podmiotów czynności oraz osób trzecich. Z tego względu notariusze zobowiązani są do zachowania bezstronności oraz przestrzegania rygorystycznego kodeksu etyki zawodowej. Dodatkowo notariusz musi zachować szczególną staranność przy dokonywaniu wszystkich czynności notarialnych, co powinno przejawiać się w fachowym wykonywaniu wszystkich obowiązków zawodowych. W przypadku niedochowania należytej staranności art. 49 ustawy o notariacie przewiduje odpowiedzialność cywilną notariuszy.

Zakres usług świadczonych przez notariuszy został dokładnie określony w ustawy – Prawo o Notariacie. Zgodnie z zapisami zwartymi w tym akcie prawnym nasza kancelaria notarialna oferuje klientom następujące usługi:

W Kancelarii Notarialnej dokonuje się następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne,
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
2) sporządza poświadczenia notarialne,
3) doręcza oświadczenia,
4) spisuje protokoły,
5) sporządza protesty weksli i czeków,
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Korzystając ze specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zdobytego w ciągu wielu lat praktyki zawodowej, możemy również proponować profesjonalne doradztwo w tematyce związanej z testamentami, a także darowiznami i księgami wieczystymi.

Za dokonanie usług notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określona jest w taksie notarialnej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce taksa notarialna.

Przechowywanie dokumentów

Notariusz Łukasz Chwiałkowski przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze zostają złożone na specjalne konto bankowe.

Odnosi się to również do wszelkiego rodzaju dokumentów, nawet tych w zamkniętych kopertach, przy czym w tym ostatnim przypadku, kopertę należy zaopatrzyć w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).