Stemplowanie dokumentu

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to poświadczony przez notariusza dokument, który w formie pisemnej potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Rolą urzędnika w przypadku sporządzania aktu notarialnego, jest wysłuchanie woli stron, których dana czynność dotyczy oraz spisanie treści oświadczeń. Klientom naszej kancelarii w Toruniu oferujemy przygotowywanie m.in. aktów notarialnych oraz odpisów aktów notarialnych. Ponadto redagujemy dokumenty i wykonujemy poświadczenia ich zgodności.

Przed podpisaniem dokumentu notariusz ma obowiązek przeczytania go stronom. Urzędnik może złożyć swój podpis dopiero wtedy, gdy strony zgodzą się z zapisaną w akcie treścią. Oryginał dokumentu zawsze pozostaje na przechowanie w kancelarii notarialnej, a strony dostają poświadczone pieczęcią notariusza odpisy aktów notarialnych. Po taki odpis można się zgłosić do kancelarii również w przypadku utraty dokumentu.

Sporządzenie aktu notarialnego dla niektórych czynności prawnych jest obligatoryjne, a dotyczy to głównie spraw związanych z przekazaniem darowizny lub przeniesieniem własności nieruchomości. Przykładowo, gdy podczas zakupu mieszkania nie dopełni się tej formalności, w świetle prawa nie można stać się jej właścicielem.

Co zawiera akt notarialny i kiedy można go unieważnić?

Akt notarialny to dokument, który jest przygotowywany w momencie dokonywania czynności notarialnych. Jest on spisywany w języku polskim i ma formę dokumentu urzędowego. Akt notarialny zawiera informacje, takie jak:

  • data i miejsce przygotowania aktu notarialnego,
  • dane notariusza oraz siedzibę kancelarii,
  • dane stron,
  • oświadczenia stron,
  • stwierdzenie, że akt został odczytany,
  • podpisy stron i notariusza.

Akt notarialny można też unieważnić na podstawie wad oświadczenia woli. Pierwszą z nich jest brak świadomości bądź swobody, do których mogą należeć choroby psychiczne, uzależnienia, czy niedorozwój umysłowy strony. Kolejną podstawą do unieważnienia aktu jest pozorne oświadczenie woli, które ma na celu ukrycie innej czynności. Akt notarialny może też zostać unieważniony w przypadku błędu treści prawnej, podstępu bądź zniekształcenia.

 

Jak wygląda procedura uzyskania odpisu aktu notarialnego?

Odpis aktu notarialnego to dokument, który uzyskują strony uczestniczące w czynności notarialnej. Oryginalny akt notarialny jest przechowywany w kancelarii przez 10 lat, dzięki czemu w każdej chwili można uzyskać jego kopię. W tym celu należy udać się do naszego biura notarialnego i uiścić odpowiednią opłatę za sporządzanie wypisu aktu. Każdy odpis ma swój własny, unikalny numer i zawiera informacje, takie jak dane osoby, której został wydany oraz datę jego sporządzenia. O wydanie odpisu aktu notarialnego mogą ubiegać się strony wymienione w akcie, osoby pisemnie do tego uprawnione oraz prawni spadkobiercy. Za każdym razem tożsamość wnioskujących jest weryfikowana przez notariusza, co jest podstawą do wydania odpisu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sporządzania aktów notarialnych i odpisów zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Udzielmy wszystkich niezbędnych informacji.


Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej