Akty notarialne

Dla klientów naszej kancelarii w Toruniu przygotowujemy m.in. akty notarialne oraz odpisy aktów notarialnych. Zredagowanie treści tych dokumentów oraz poświadczenie ich zgodności z wolą stron własnym podpisem należy do podstawowych czynności notarialnych.

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to poświadczony przez notariusza dokument, który w formie pisemnej potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Rolą urzędnika w przypadku sporządzania aktu notarialnego jest wysłuchanie woli stron, których dana czynność dotyczy oraz spisanie treści złożonych przez nie oświadczeń. Przed podpisaniem dokumentu notariusz ma obowiązek przeczytania go stronom. Urzędnik składa swój podpis dopiero wtedy, gdy strony zgodzą się z zapisaną w akcie treścią. Oryginał dokumentu zawsze pozostaje na przechowanie w kancelarii notarialnej. Strony dostają poświadczone pieczęcią notariusza odpisy aktów notarialnych. Po taki odpis można się zgłosić do kancelarii również w przypadku utraty dokumentu.

Sporządzenie aktu notarialnego dla niektórych czynności prawnych jest obligatoryjne, a dotyczy to głównie spraw związanych z przekazaniem darowizny lub przeniesieniem własności nieruchomości. Jeśli np. w związku z kupnem mieszkania nie dopełnimy tej formalności, w świetle prawa nie stajemy się jej właścicielem.

Wpisy do ksiąg wieczystych

Równocześnie ze sporządzeniem aktu notarialnego, m.in. w sytuacji nabycia lub podziału nieruchomości czy też nabycia spadku, notariusz może dokonać wpisu do ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste, które określają stan prawny nieruchomości i definiują, kto i w jakim zakresie ma do nich prawo, należą do rejestrów publicznych. Oznacza to, że na właścicielach nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek ujawniania praw właścicielskich. Wobec powyższego każdy ruch związany ze zmianą praw własności do nieruchomości wymaga wpisu w księgi wieczyste. Notariusz może dokonać takich wpisów tylko w przypadku, gdy zmianę praw własności ustanawia się poprzez sporządzenie aktu notarialnego. W praktyce notariusz przesyła wniosek o wpis do księgi wieczystej do właściwego Sądu Rejonowego. Używa do tego celu specjalnej platformy internetowej obsługującej postępowania sądowe. Wnioski rejestrowane są w systemie automatycznie.