Stemplowanie dokumentu

Akty notarialne

Dla klientów naszej kancelarii w Toruniu przygotowujemy m.in. akty notarialne oraz odpisy aktów notarialnych. Zredagowanie treści tych dokumentów oraz poświadczenie ich zgodności z wolą stron własnym podpisem należy do podstawowych czynności notarialnych.

 

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to poświadczony przez notariusza dokument, który w formie pisemnej potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Rolą urzędnika w przypadku sporządzania aktu notarialnego jest wysłuchanie woli stron, których dana czynność dotyczy oraz spisanie treści złożonych przez nie oświadczeń. Przed podpisaniem dokumentu notariusz ma obowiązek przeczytania go stronom. Urzędnik składa swój podpis dopiero wtedy, gdy strony zgodzą się z zapisaną w akcie treścią. Oryginał dokumentu zawsze pozostaje na przechowanie w kancelarii notarialnej. Strony dostają poświadczone pieczęcią notariusza odpisy aktów notarialnych. Po taki odpis można się zgłosić do kancelarii również w przypadku utraty dokumentu.

Sporządzenie aktu notarialnego dla niektórych czynności prawnych jest obligatoryjne, a dotyczy to głównie spraw związanych z przekazaniem darowizny lub przeniesieniem własności nieruchomości. Jeśli np. w związku z kupnem mieszkania nie dopełnimy tej formalności, w świetle prawa nie stajemy się jej właścicielem.

 

Procedura uzyskania odpisu aktu notarialnego

Odpis aktu notarialnego to dokument, który uzyskują strony uczestniczące w czynności notarialnej. Oryginalny akt notarialny jest przechowywany w kancelarii przez 10 lat, dzięki czemu w każdej chwili można uzyskać jego kopię. W tym celu należy udać się do naszego biura notarialnego i uiścić odpowiednią opłatę za sporządzanie wypisu aktu. Każdy odpis ma swój własny, unikalny numer oraz zawiera takie informacje, jak dane osoby, której został wydany oraz datę jego sporządzenia. O wydanie odpisu aktu notarialnego mogą ubiegać się strony wymienione w akcie, osoby pisemnie do tego uprawnione oraz prawni spadkobiercy. Za każdym razem, tożsamość wnioskujących jest weryfikowana przez notariusza, co jest podstawą do wydania odpisu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sporządzania aktów notarialnych i odpisów zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Udzielmy wszystkich niezbędnych informacji.

 


Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej