Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to dokumenty, które określają stan prawny nieruchomości i definiują, kto i w jakim zakresie ma do nich prawo. Należą do rejestrów publicznych, co oznacza, że na właścicielach nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek ujawniania praw właścicielskich. Wobec powyższego każdy ruch związany ze zmianą praw własności do nieruchomości wymaga wpisu do księgi wieczystej.

Notariusz może dokonać takich wpisów tylko w przypadku, gdy zmianę praw własności ustanawia się poprzez sporządzenie aktu notarialnego. W praktyce notariusz przesyła wniosek o wpis do księgi wieczystej do właściwego Sądu Rejonowego. Używa do tego celu specjalnej platformy internetowej obsługującej postępowania sądowe. Wnioski rejestrowane są w systemie automatycznie.

Księgi wieczyste dostępne są dla każdego, wystarczy mieć dostęp do Internetu oraz znać numer danej księgi. Stan prawny nieruchomości można więc sprawdzić w każdej chwili, nawet bezpośrednio przed dokonaniem czynności prawnej. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę. Dotyczy to zarówno nieruchomości lokalowych, jak i budynków, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. Dla gruntu oraz dla znajdującego się na tym gruncie budynku lub innego obiektu stanowiącego odrębną własność, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.