Czynności notarialne

Czynności notarialne to rodzaj usług prawnych będących w kompetencji notariusza. Dokonując tych czynności jako osoba zaufania publicznego, jest on zobowiązany dbać o należyte zabezpieczenie interesów zarówno klienta, jak i innych stron w każdej podejmowanej sprawie. Jest tak ponieważ sporządzane przez niego dokumenty wywołują określone skutki prawne dla podmiotów czynności oraz osób trzecich. Z tego względu notariusze muszą zachowywać bezstronność oraz przestrzegać rygorystycznego kodeksu etyki zawodowej. Dodatkowo wszystkie czynności notarialne muszą być dokonywane ze szczególną starannością, co powinno przejawiać się w fachowym wykonywaniu wszystkich obowiązków zawodowych. W przypadku niedochowania należytej staranności art. 49 ustawy o notariacie przewiduje odpowiedzialność cywilną wobec osób wykonujących zawód notariusza.

Jakich czynności notarialnych dokonuje notariusz?

Zakres czynności świadczonych przez notariuszy został dokładnie określony w treści ustawy – Prawo o notariacie. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym akcie prawnym nasza kancelaria oferuje klientom następujące usługi notarialne:

✓ sporządza akty notarialne oraz odpisy aktów notarialnych,

✓ sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

✓ spisuje testamenty w formie aktu notarialnego i dokonuje ich odczytów,

✓ sporządza poświadczenia notarialne: podpisu, zgodności odpisu, kopii i wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

✓ na żądanie strony doręcza stronie przeciwnej oświadczenia wywołujące skutki prawne, które w praktyce mogą dotyczyć m.in. wezwania dłużnika do zapłaty,

✓ spisuje protokoły walnych zgromadzeń m.in. organizacji, spółdzielni i spółek,

✓ sporządza protesty weksli i czeków, na postawie których wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń od dłużników,

✓ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

✓ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

✓ na żądanie stron sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, w tym umowy darowizny czy przedmałżeńskiej rozdzielności majątkowej (tzw. intercyzy),

✓ dokonuje wpisów do ksiąg wieczystych.

Za wykonanie usług notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określa ustalona przez Ministra Sprawiedliwości taksa notarialna. Szczegółowe informacje wraz z podstawą prawną znajdują się w dedykowanej zagadnieniu zakładce na naszej stronie.