Czynności notarialne

Notariusz, wykonując czynności prawne, zobowiązany jest dbać o należyte zabezpieczenie interesów zarówno klienta, jak i innych stron, ponieważ sporządzane przez niego dokumenty wywołują określone skutki prawne dla podmiotów czynności oraz osób trzecich. Z tego względu notariusze zobowiązani są do zachowania bezstronności oraz przestrzegania rygorystycznego kodeksu etyki zawodowej. Dodatkowo wszystkie czynności notarialne muszą być dokonywane ze szczególną starannością, co powinno przejawiać się w fachowym wykonywaniu wszystkich obowiązków zawodowych. W przypadku niedochowania należytej staranności art. 49 ustawy o notariacie przewiduje odpowiedzialność cywilną notariuszy.

Zakres usług świadczonych przez notariuszy został dokładnie określony w treści ustawy – Prawo o Notariacie. Zgodnie z zapisami zwartymi w tym akcie prawnym nasza kancelaria oferuje klientom następujące usługi:

Akty notarialne i inne czynności wykonywane przez notariuszy

W ramach prowadzonej działalności kancelaria dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne,

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

2) sporządza poświadczenia notarialne,

3) doręcza oświadczenia,

4) spisuje protokoły,

5) sporządza protesty weksli i czeków,

6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, w tym umowy darowizny czy przedmałżeńskiej rozdzielczości majątkowej (tzw. intercyzy),

9) dokonuje wpisów do ksiąg wieczystych,

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Korzystając ze specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zdobytego w ciągu wielu lat praktyki zawodowej, możemy również proponować profesjonalne doradztwo w tematyce związanej z testamentami, a także darowiznami i księgami wieczystymi.

Za dokonanie usług notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określa ustalona taksa notarialna. Szczegółowe informacje wraz z podstawą prawną znajdują się w dedykowanej zagadnieniu zakładce na naszej stronie.
Za dokonanie usług notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określona jest w taksie notarialnej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce taksa notarialna.

Przechowywanie dokumentów

Notariusz Łukasz Chwiałkowski przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze zostają złożone na specjalne konto bankowe.

Odnosi się to również do wszelkiego rodzaju dokumentów, nawet tych w zamkniętych kopertach, przy czym w tym ostatnim przypadku, kopertę należy zaopatrzyć w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).