Podpisywanie czeku

Protesty weksli i czeków

Protesty weksli i czeków to jedna z czynności notarialnych, przeprowadzana przez naszą kancelarię notarialną w Toruniu. Dokumenty te są formą aktów publicznych, na podstawie których posiadacze weksli i czeków mogą dochodzić swojej wierzytelności.

 

Sporządzanie protestów weksli w Toruniu

Weksel jest rodzajem  papieru wartościowego, którego wystawca (trasant) zobowiązuje się do zapłacenia określonej w dokumencie kwoty na rzecz innej osoby (remitenta). W naszej kancelarii w Toruniu sporządzamy protesty weksli. Papier ten może być też tzw. wekslem trasowym, w którym trasant wskazuje osobę trzecią do wypłacenia określonej sumy remitentowi. Osoby podpisujące weksle (trasant i trasat) przyjmują bezwarunkową odpowiedzialność za zrealizowanie zobowiązań finansowych wobec remitenta.

Jeśli trasant lub trasat zwlekają z wypłatą należnej remitentowi kwoty, a także w sytuacji, gdy trasat odmawia podpisania weksla, sporządza się tzw. protest wekslowy. Jest to forma aktu publicznego wystawianego przez notariusza na odwrocie weksli lub na osobnej, lecz przypiętej do dokumentu karcie. Zamiar oprotestowania weksla zgłasza notariuszowi wierzyciel, który też przyjmuje na siebie opłatę za tę czynność notarialną. Opłata naliczana jest według stawek, które reguluje przyjęta taksa notarialna.

 

Sporządzanie protestów czeków

Analogicznie do protestów weksli notariusz sporządza również protesty czeków. Toruń, czyli siedziba mojej kancelarii, to miejsce w którym zajmuję się formalnościami związanymi z oprotestowaniem czeków. Czek jest rodzajem przekazu pieniężnego, a jako dokument kieruje abstrakcyjne, oderwane od przyczyny prawnej zobowiązanie pieniężne. Z uwagi na formę praw ucieleśnionych czeki dzielimy na:

  • imienne (wskazujące remitenta z imienia i nazwiska lub nazwy czeki przelewowe),
  • na zlecenie (prawa z takiego czeku przenoszone są w drodze indosu),
  • na okaziciela (czeki z pominięciem wskazania wierzyciela, realizowane poprzez wydanie).

Czek należy zrealizować w ciągu 10 dni od daty wystawienia, która obowiązkowo musi być wypisana na dokumencie. W tym czasie oraz następnego powszedniego dnia po upływie ważności, można wnieść o protest czeku, jeśli okazał się on bez pokrycia i bank odmawia wypłacenia wierzycielowi należności. Notariusz sporządza protest czeku na jego odwrocie lub osobnej karcie, a ponieważ jest to forma aktu publicznego, pod notą stawia podpis i służbową pieczęć. Jeżeli szukają Państwo notariusza, który zajmuję się sporządzaniem protestów czeków i weksli na terenie Torunia, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

 


Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej