Jaką rolę w polskim prawie odgrywa protest wekslowy?

Weksle można podzielić na własne i trasowe. Weksle własne zobowiązują wystawcę do zapłacenia określonej kwoty na rzecz wskazanej w dokumencie osoby. Przy czym w prawie wekslowym wystawcę określa się mianem trasanta, a osobę pobierającą kwotę – remitenta. Weksle trasowe z kolei odnoszą się do wskazania przez trasanta osoby trzeciej, która takiej wpłaty na rzecz remitenta powinna dokonać. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie dochodzi do wypełnienia zobowiązań wekslowych, w wyniku czego sporządza się tzw. protest wekslowy.

 

Czym jest protest wekslowy i jaką funkcję pełni?

Protest wekslowy jest formą aktu publicznego, który sporządza się w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do zwłoki z wypłatą wskazanej w wekslu należności. Drugi natomiast, gdy trasat odmawia podpisania określonego weksla. Taki akt wystawia notariusz w celu stwierdzenia niewywiązania się z zobowiązań wekslowych. Protesty weksli stają się tym samym podstawą wydania nakazu zapłaty należności przez dłużnika i odgrywają niezwykle ważną rolę w procedurze dochodzenia należności. Ich sporządzenie przyspiesza realizację wskazanej w wekslu transakcji i jest formą dyscyplinowania dłużników.

 

Jak w praktyce wygląda protest wekslowy?

Notariusz sporządza protest wekslowy na odwrocie weksla lub w przypadku, gdy strona ta jest zapisana, na osobnej karcie, która musi zostać do niego dołączona. W treści umieszcza powód wniesienia protestu oraz dane osoby, która wnosi protest i tej, która nie wywiązała się z zobowiązania. Oprócz tego zamieszcza informacje o dacie i miejscu, w którym dokonano wezwania wraz ze stwierdzeniem, że osoba, przeciwko której zostało wystosowane, nie zareagowała. Całość podpisuje i sygnuje pieczęcią urzędową. Gotowy protest opatrzony jest też odpowiednim numerem.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej